Tilbake

Prod-5: Endring i størrelsen boligmasse delt på befolkning.

Kilde: SSB

Indikatoren angis som differansen mellom antall boliger per innbygger det siste året og antallet boliger per innbygger året før (andel i år minus andel i fjor). For et gitt antall innbyggere, vil kommunen som har størst økning i antall boliger fra ett år til det neste, komme best ut. Høyere verdi for denne indikatoren er altså positivt for boligvennligheten.

Indikatoren tar høyde for boligbygging i forhold til behovet målt ved befolkningsstørrelse. I motsetning til "igangsettelsestillatelser delt på befolkningsvekst" (indikator B5), vil denne indikatoren inkluderes selv om befolkningsveksten er negativ, ettersom befolkningsnivået (antall innbyggere), ikke kan bli negativt.

2020

Negativt for boligvennlighet

Positivt for boligvennlighet

Fra 0, ingen endring

0 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0