Tilbake

Kostnad-3: Kommunalt tilskudd pr km privat vei.

Kilde: SSB

Denne indikatoren måler kommunens samlede tilskudd til private veier per kilometer privat vei som det ytes tilskudd til. En gjennomgang av ulike kommuners tildelingskriterier tyder på at tilskudd i hovedsak gis til drift og vedlikehold av private veier, gitt at veien fører til fast bosetting/helårsbolig. Det ser også ut til å være vanlig å ha et krav om minimums lengde, for eksempel at veien må være minimum 300 meter lang, at veien forvaltes av et veilag/- forening, og at veien er åpen for allmenn ferdsel, i tillegg til at det skal være fremkommelighet for utrykningskjøretøy o.a. Høyere verdi for denne indikatoren er positivt for boligvennligheten.

Infrastruktur er viktig for eksisterende bosetting og for tilgang på nye tomter som kan bebygges. Dette gjelder ikke bare det offentlige veinettet, det private veinettet har også stor betydning. For eksempel var det i 2020 over 17 000 kilometer med privat vei i Viken, som innebærer at private veier er den veitypen det er mest av i fylket. Kommunale veier utgjør den nest største delen av veinettet målt i antall kilometer, og utgjorde 6 408 kilometer i 2020.

De private veiene står dermed for en betydelig tilgjengeliggjøring av områder der det potensielt kan bygges boliger. Kommuner som gir tilskudd til private veier antas å bidra positivt til infrastruktur som er viktig for boligbygging.

2021

Negativt for boligvennlighet

Positivt for boligvennlighet

Fra landsgjennomsnitt

4 028 kr

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0