Tilbake

Kostnad-1: Gebyr for privat planforslag til reguleringsplan.

Kilde: SSB

Indikatoren angir gjennomsnittlig gebyr i kroner for private planforslag til reguleringsplan. Kommunene har anledning til å fastsette gebyr for behandling av private planforslag etter plan- og bygningslovens § 33-1 første ledd, og gebyret kan omfatte faktiske kostnader for kommunen som har gått med til å behandle et planforslag når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, men skal ikke overstige kommunenes nødvendige kostnader, (selvkostprinsippet). I praksis benyttes det ofte standardiserte satser basert på gjennomsnittsbetraktninger. En lav verdi på denne indikatoren er positivt for boligvennligheten.

Eksempelvis hadde Asker høyest gebyr i 2020, på 427 800 kroner i gjennomsnitt for private forslag til detaljregulering, mens Hasvik hadde lavest på 3 355 kroner i gjennomsnitt.

Indikatoren måler hvor mye av kostnadene som er forbundet med saksbehandling som kommunen pålegger forslagsstiller. Til tross for at dette gebyret erfaringsmessig ikke hindrer utbyggere i å bygge eller utvikle boliger, gir det en indikasjon på hvor effektive kommunene er i saksbehandlingen, og hvor mye kostnader de pålegger boligbyggere.

Kommuner hvor reguleringssaker er mer komplekse, for eksempel i områder med mange ulike motstående interesser, vil dette gebyret være høyere fordi kommunens kostnader er høyere, selv om kommunen kan være både effektiv i behandlingen av saken og pålegge utbygger en lav andel av de faktiske kostnadene. For å ta høyde for slike forhold har vi behandlet denne indikatoren ved hjelp av regresjon.

2021

Negativt for boligvennlighet

Positivt for boligvennlighet

Fra landsgjennomsnitt

145 544 kr

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kommuner har ulike forutsetninger for å være boligvennlige. Flere av indikatorene er derfor bearbeidet for å sikre at kåringen er mest mulig rettferdig når svært ulike kommuner sammenlignes.